Ponowne wykorzystanie informacji

Ponownym wykorzystaniem informacji publicznej jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji na cele jej ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona na stronie podmiotowej BIP, w inny sposób niż w BIP np. na stronie RCGW SA lub na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Wnioskodawca wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP, udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie, poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
RCGW SA nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej, oraz za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej RCGW SA.

RCGW SA udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do Prezesa RCGW SA z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy albo zawiadomić RCGW SA o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).
W przypadku otrzymania sprzeciwu, Prezes RCGW SA, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Prezes RCGW SA w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych, RCGW SA wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego RCGW SA uzyskała dany przedmiot praw własności intelektualnej.

W stosunku do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352)

Metryka i rejestr zmian

Dane redaktora strony BIP

Barbara Mazur

tel.  +48 32 325 72 35
fax. +48 32 325 72 85
b.mazur@rcgw.pl 
rcgw@rcgw.pl

Podmiot udostępniający informację: RCGW S.A.
Osoba odpowiedzialna: Barbara Mazur
Osoba wprowadzająca informację: Barbara Mazur
Data wytworzenia informacji: 2016-10-12 11:27:07

Rejestr zmian

2020-07-14 09:30:07 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2016-10-12 11:27:16 Barbara Mazur - Utworzenie dokumentu
Wydrukuj stronę