Kontrole

 

Kontrola

Data: 
13.05.2020 - 08.06.2020

Organ Kontrolujący: 
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.

Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

 

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

Kontrola

Data: 
24.01.2020

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania; ocena przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu.

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
7,12,13,18.11; 5,18.12.2019

Organ Kontrolujący: 
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.
  2. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z wydanym nakazem z dnia 20.12.2019

 

Kontrola

Data: 
26.09.2019 - 04.10.2019

Organ Kontrolujący: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rybnik

Zakres przedmiotowy kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany  jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
07.08.2019

Organ Kontrolujący: 
Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Nadzoru Edukacji

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r, poz. 1457 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016r, poz. 452)

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
31.07.2019

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Ocena przestrzegania ustawy o zakazie palenia tytoniu.

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
19.07.2019; 26.07.2019; 31.07.2019

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2,5,8,9 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz. 59)

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
09.07.2019

Organ Kontrolujący: 
Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 19.12.2018r nr 17/NS/HP432-110/D115 R102/2018

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
27.03.2019

Organ Kontrolujący: 
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
22.02.2019

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, ocena przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu - Wodny Park Tychy

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola 

Data: 
14.02.2019 - 14.02.2019

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego - Wodny Park Tychy

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola 

Data: 
5 dni w terminie 01.02.2019 - 11.03.2019

Organ Kontrolujący: 
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
Przepisy dotyczace legalności zatrudnienia

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z wydanym nakazem z dnia 11.03.2019r.

 

Kontrola

Data: 
20.11.2018 - 28.11.2018

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.2,5,8,9 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r poz. 1261 ze zm.)

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z Protokołem kontroli 247/1217/NS/HP/2018 z dnia 28.11.2018r i Decyzją 17/NS/HP.432-110/D115 R102/2018 z dnia 19.12.2018r.

 

Kontrola

Data: 
10.10.2018 - 10.10.2018

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia dokumentacji bieżącej obserwacji wody na pływalni

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
24.09.2018 - 27.09.2018

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Pobór próbek wody zgodnie z harmonogramem

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
20.09.2018 -

Organ Kontrolujący: 
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Badanie wypadku przy pracy

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z wydanym nakazem z dnia 19.10.2018 i wystąpienia z dnia 23.10.2018

 

Kontrola

Data: 
12.07.2018 - 12.07.2018

Organ Kontrolujący: 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola obiektu - bezpieczne wakacje 2018

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
02.07.2018 - 02.07.2018

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego placówki wypoczynku dzieci i młodzieży

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
26.09.2017 - 27.09.2017

Organ Kontrolujący: 
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr: 36/2016/82/OW/ok/P z 21.03.2016r.

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
24.05.2017 - 24.05.2017

Organ Kontrolujący: 
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW na podstawie umów nr:182/2015/82/OW/ot/U i 65/2016/82/OW/ot/U

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola 

Data: 
01.07.2016 - 14.07.2016

Organ Kontrolujący: 
Naczelnik II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Podatek od towarów i usług za kwiecień 2016. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym na dzień wszczęcia kontroli

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola 

Data: 
14.06.2016 - 14.06.2016

Organ Kontrolujący: 
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Kontrola zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy pożyczki Nr 115/2015/82/02/nt/P

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola 

Data: 
13.10.2015 - 13.10.2015

Organ Kontrolujący: 
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola 

Data: 
30.09.2015 i 07.10.2015

Organ Kontrolujący: 
WIOŚ w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Oczyszczalnia Ścieków

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
22.04.2015 - 29.04.2015

Organ Kontrolujący: 
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Prawo pracy, BHP, badanie wypadku przy pracy

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
17.11.2014 - 28.11.2014

Organ Kontrolujący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2,5,8,9 i ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r Nr 212 poz. 1263 ze zm.)

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
11.12.2013 - 19.12.2013

Organ Kontrolujący: 
Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
18.10.2013
21.10.2013 - 22.10.2013
24.10.2013 - 25.10.2013
28.10.2013 - 29.10.2013
31.10.2013

Organ Kontrolujący: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

Zakres przedmiotowy kontroli: 

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

 

Kontrola

Data: 
03.09.2013

Organ Kontrolujący: 
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli: 
Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach - "Zabudowa trzeciego agregatu prądotwórczego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach - zadanie główne"

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych

Metryka i rejestr zmian

Dane redaktora strony BIP

Barbara Mazur

tel.  +48 32 325 72 35
fax. +48 32 325 72 85
b.mazur@rcgw.pl 
rcgw@rcgw.pl

Podmiot udostępniający informację: RCGW S.A.
Osoba odpowiedzialna: Barbara Mazur
Osoba wprowadzająca informację: Barbara Mazur
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 14:03:35

Rejestr zmian

2020-01-28 11:25:51 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2020-01-28 11:21:28 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2020-01-02 14:24:08 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-10-14 10:20:43 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-08-20 12:51:56 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-08-20 12:48:55 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-07-24 09:25:37 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-07-24 09:16:20 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-03-28 11:06:43 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-03-12 09:18:37 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-02-27 13:22:15 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-02-21 09:09:17 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-01-15 12:12:48 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-10-31 13:07:56 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-10-11 14:26:09 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-09-27 16:45:47 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2016-09-08 14:27:34 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2014-03-31 14:03:40 Barbara Mazur - Utworzenie dokumentu
Wydrukuj stronę